DOWNLOAD

******************************************  Máy in hóa đơn  *********************************************
Link Driver: 
 https://onedrive.live.com/?cid=9AFC3268A522238B&id=9AFC3268A522238B%21107

******************************************  Máy in mã vạch  *********************************************
1. Link Driver: https://onedrive.live.com/?cid=9AFC3268A522238B&id=9AFC3268A522238B%21113

*************************************************  Camera  ****************************************************
Phần mềm xem camera: https://onedrive.live.com/?cid=9AFC3268A522238B&id=9AFC3268A522238B%21116

**********************************  POS – màn hình cảm ứng  *************************************
Driver Touch: https://onedrive.live.com/?cid=9AFC3268A522238B&id=9AFC3268A522238B%21158

**********************************  Phần mềm điều khiển từ xa  *********************************
Teamviewer:
https://onedrive.live.com/?cid=9AFC3268A522238B&id=9AFC3268A522238B%21160